UWAGA MIESZKAŃCY!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o konieczności przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie naszego osiedla, zgodnie z postanowieniami „REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO

PRZYPOMINAMY!

Punkt 24: Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania ich poza teren Osiedla. Na terenie Osiedla przeznaczonym do wspólnego użytku psy powinny być prowadzone na smyczy, a agresywne psy w kagańcu. Właściciel obowiązany jest do sprawowania ciągłego dozoru nad ich zachowaniem.

Punkt 25: Właściciele zwierząt domowych (psów, kotów itp.) są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych/osiedlowych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Niestosowanie się do powyższego zapisu przez właścicieli zwierząt powoduje dodatkowe obciążenie czynszu za ich lokal o koszty usuwania zanieczyszczeń, określone przez firmę sprzątającą osiedle.

Administracja